PRZYWILEJE  HONOROWYCH  DAWCÓW  KRWI :

Litera prawa :

Jakie są wymagania zdrowotne dla kandydata na dawcę i dawcy krwi?
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi.
Przywilej Zasłużonego Honorowego Krwiodawcy – Poza kolejnością...
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - art. 47c
Komu przysługuje odznaka Zasłużony Honorowy Dawca Krwi Jak wygląda odznaka i kto ją nadaje (ZHDK)?
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r.w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi"
Kto otrzymuje odznaczenie "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" ?
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 1999 roku w sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu"
Przeliczanie innych składników krwi do nadania tytułów i odznak honorowych dla honorowych dawców krwi
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których oddanie umożliwia dawcy krwi otrzymanie tytułów i odznak honorowych.
Prawo honorowego krwiodawcy do dnia wolnego od pracy
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. §12.
Bezpłatne leki dla zasłużonego honorowego dawcy krwi
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, art 43
Wnioski o nadanie odznaczeń i wyróżnień
wzór wniosku na odznakę "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu", który obowiązuje od 01 października 2010 r.
wniosek o nadanie wyróżnienia Kryształowe Serce
Order lub odznaczenie
Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej PCK
Ważne dokumenty
 uchwała KRR PCK z 21.06.2008 r. Regulaminy HDK
 Status HDK PCK
 Regulamin Rad HDK PCK
 REGULAMIN KLUBOW HDK PCK    
 Przewodnika ochrony znaku Czerwonego Krzyża    
Inne
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków
Rozporządzenie MZ w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi
Ustawa o publicznej służbie krwi
Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługujacego dawcy krwi
2011 Regulamin - Ognisty Ratownik Gorąca Krew
formularz zgłoszenia jednostek do programu Strażacy 2011
Zasady nadawania sztandarów

 Materiały zostały pobrane ze strony :  www.oddajkrew.pl