A K C J E : 


olimpiada 

   

wielkanoc

 

       

goraczka

 

 

 wyprawka

 

 

 

  głód

 

 

          gwiazdka 


 

Dożywianie

Jest realizowane w placówkach ośrodkach PCK, stołówkach szkolnych, barach mlecznych. Wydawane są także paczki żywnościowe. Z okazji świąt organizowane są także specjalne akcje "Wielkanoc z PCK" "Czerwonokrzyska Gwiazdka" oraz " (ich celem jest zbiórka artykułów spożywczych -słodyczy w celu przygotowania paczek dla  dzieci z ubogich rodzin). Dla osób samotnych i bezdomnych urządzane są także spotkania opłatkowe i śniadania wielkanocne.

  


 

  
PCK przekazuje potrzebującym najpotrzebniejsze rzeczy takie jak: odzież, środki czystości, sprzęt gospodarstwa domowego i meble. Co roku odbywają się akcje "Wyprawka dla Żaka" i "Gorączka Złota". Mają one za zadanie wesprzeć dzieci  z ubogich rodzin. Podczas tej pierwszej zbierane są artykuły potrzebne w szkole, podczas tej drugiej pieniądze na tzw. "Akcję letnią", dzięki której najmłodsi mogą jechać na wakacje.


"Wyprawka dla żaka"
jest autorską kampanią Polskiego Czerwonego Krzyża, zorganizowaną po raz pierwszy w Łodzi w 2000 r. Celem kampanii jest wyposażenie potrzebujących dzieci w wyprawki szkolne. Początek roku szkolnego jest dla wielu uczniów bardzo stresującym momentem. Dzieci przychodząc do szkoły często nie mają potrzebnych przyborów szkolnych i ubrań, co negatywnie wpływa na ich funkcjonowanie w grupie i naukę. Wynika to zazwyczaj ze złych warunków materialnych rodziny. Najgorzej sytuacja ta przedstawia się w rodzinach dysfunkcyjnych, które nie zawsze spełniają warunki umożliwiające im

uzyskanie pomocy finansowej z opieki społecznej. Wtedy pomoc od organizacji charytatywnych jest jedyną, którą uzyskują.
Kampania "Wyprawka dla Żaka" od początku spotyka się z ogromnym zainteresowaniem społecznym i prowadzona jest z dużym zaangażowaniem wolontariuszy i pracowników całej organizacji. Od siedmiu lat w czasie wakacji Zarządy Okręgowe i Rejonowe organizują różne akcje, podczas których zbierają fundusze na zakup wyprawek.
Adresatami kampanii są uczniowie szkół podstawowych   gimnazjalnych pochodzących z rodzin, które borykają się z problemami materialnymi. Na początku wrześnie każdy uczeń otrzymuje od PCK plecak, w którym znajdują się zeszyty, przybory szkolne, bloki rysunkowe, kredki, plastelina itp.
Przez siedem lat trwania akcji, dzięki Państwa hojności zebraliśmy ponad 65 000 wyprawek o wartości 3 milionów złotych.
Serdecznie dziękujemy i zachęcamy do dalszego angażowania się w akcję i wspierania naszych działań na rzecz potrzebujących dzieci.

Cele kampanii
Wyposażenie najbiedniejszych dzieci w wyprawki szkolne.
Uświadomienie społeczeństwu problemu ubóstwa, jego wagi, rozmiarów i konsekwencji oraz konieczności podjęcia konkretnych działań.

Uczestnicy kampanii

Adresatem naszych działań są dzieci z drugich i trzecich klas szkół podstawowych pochodzące z rodzin borykających się z problemami materialnymi. Rekrutacja uczestników odbywa się poprzez pedagogów szkolnych i opiekunów Szkolnych Kół PCK przy współpracy z Kuratoriami Oświaty.

  

"Czerwonokrzyska Gwiazdka"

Pomoc Polskiego Czerwonego Krzyża dla potrzebujących  w  ramach "Czerwonokrzyskiej Gwiazdki"   to najczęściej:

  • Wydawanie paczek z żywnością, owocami, środkami czystości, odzieżą, słodyczami i zabawkami.
  • Organizacja spotkań opłatkowych i wieczerzy wigilijnych.
  • Wizyty u osób chorych, starszych i samotnych.
  • Organizacja spotkań mikołajkowych dla najmłodszych.
Pomoc materialna to nie jedyny wymiar "Czerwonokrzyskiej Gwiazdki". Równie ważna jest towarzysząca jej rodzinna, ciepła atmosfera, radość dawania i dzielenia się w tych niepowtarzalnych dniach. Dlatego serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, dzięki którym Polski Czerwony Krzyż może każdego roku podarować potrzebującym radosne Święta Bożego Narodzenia.Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres,kiedy z największą troską Polski Czerwony Krzyż myśli   o osobac  potrzebujących naszego wsparcia. Dlatego też grudzień w Polskim Czerwonym Krzyżu upływa pod znakiem "Czerwonokrzyskiej gwiazdki" - ogólnopolskiej akcji pomocy świątecznej. Świąteczną pomoc Polskiego Czerwonego Krzyża niesiemy na terenie całego kraju i kierujemy do najuboższych i opuszczonych, do rodzin wielodzietnych oraz osób samotnie wychowujących dzieci, do bezrobotnych, bezdomnych i chorych. Środki pomocy przekazujemy również do noclegowni, schronisk, świetlic środowiskowych i punktów opieki PCK.


"Gorączka Złota" PCK to organizacja, która już od ponad 85 lat pomaga najbardziej potrzebującym, zapobiegając ludzkim tragediom oraz łagodząc ich następstwa. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie możemy w imię humanitaryzmu, naszej naczelnej zasady, dać ludziom radość i nadzieję na poprawę ich losu.

Jednym z naszych statutowych działań jest między innymi organizacja wypoczynku letniego dla najbiedniejszych dzieci. Z dużym niepokojem spoglądamy na dane statystyczne, które dowodzą, że coraz mniej rodzin stać na wysłanie dziecka na wakacje. Sytuacja staje się jeszcze bardziej trudna w rodzinach wielodzietnych. Czas wakacji to okres, gdy dzieci pozostają w mieście, często pozostawiane same sobie wychowywane wówczas przez ulice i podwórka. Wtedy to najbardziej narażone są na złe wpływy różnych środowisk. Nie chcąc do tego dopuścić organizujemy akcję letnią dla tych dzieci.

Na tego typu działania potrzebne są środki finansowe, których sami nie jesteśmy w stanie zapewnić. Dlatego też,prowadzimy ogólnopolską akcję pod hasłem "Gorączka złota" polegającą na zbiórce złotych monet o nominałach 1, 2 i 5 groszowych, która rozpoczyna się w marcu i będzie trwała nieprzerwanie do czerwca.Przyczyną przemawiającą za jej powtarzeniem był jej sukces zarówno promocyjny, finansowy jak i edukacyjny. Podczas "Gorączki złota" złota w 2003 roku udało się pozyskać ponad 80 tysięcy złotych, uaktywnić szkolne koła i placówki, w których takowe nie istnieją. Do akcji włączyło się ponad 713 szkół, przedszkoli i żłobków, media, zakładów pracy, kin i teatrów. Opiekunowie szkolnych kół chwalili akcję jako doskonały przykład edukacji dzieci w duchu bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. W ubiegłoroczną "Gorączkę złota" organizowało 10 Zarządów Okręgowych i 53 Zarządy Rejonowe PCK. W ramach "Gorączki złota" w 2006 roku chcielibyśmy ponownie zorganizować konkury dla wszystkich żłobków, przedszkoli i szkół na "Największego zbieracza złota". Zadaniem tych placówek będzie zebranie jak największej ilości złotych monet, które po przeliczeniu zostaną przekazane na dofinansowanie wypoczynku letniego dla najbiedniejszych dzieci. Dla zwycięskiej placówki w kategorii: żłobek, przedszkole i szkoła zostanie przekazana nagroda na jej rzecz ufundowane przez sponsorów i PCK.

 


"Kampania walki z głodem" Jednym z alarmujących zjawisk współczesnego świata jest zwiększająca się skala niedostatku i ubóstwa. l nie dotyczy to, jakby

się mogło wydawać, tylko krajów rozwijających się, ale w coraz większym stopniu krajów uprzemysłowionych. Niestety, problem pauperyzacji społeczeństwa dotyka w znacznej mierze także i Polskę.

W okresie transformacji, sytuacja materialna wielu Polaków uległa znacznemu pogorszeniu na skutek między innymi bezrobocia, spadku dochodów, wysokich cen, likwidacji ulg i subsydiów do produktów. To spowodowało, że wiele osób znalazło się nagle w sferze ubóstwa.

Według badań Głównego Urzędu Statystycznego, w 2002 roku ok. 58% osób żyło w rodzinach, znajdujących się poniżej minimum socjalnego przyjętego za granicę sfery niedostatku. Badania udowodniły, że odsetek ludzi żyjących poniżej oficjalnej (ustawowej) granicy, uprawniających ich do pobierania zasiłku z pomocy społecznej wyniósł w Polsce 18,5%. Co więcej, ponad 30% respondentów subiektywnie oceniając swoją sytuację materialną określiło swój poziom dochodów jako ledwie wystarczający do zaspokojenia podstawowych potrzeb.

Wynikiem takiej sytuacji ekonomicznej wielu rodzin jest ich ograniczony dostęp do artykułów żywnościowych, ze względu na brak środków finansowych na ich zakup. Rodziny ograniczają stawki żywnościowe, czego skutkiem jest ich niedożywienie, a co gorsze, coraz częściej również i głód.

W dzisiejszych czasach wiele się mówi o znaczeniu i zasadach prawidłowego żywienia. Specjaliści dowodzą że właściwe żywienie warunkuje prawidłowy rozwój człowieka, zarówno fizyczny jak i emocjonalny - ważny przez cały okres życia człowieka, a szczególnie u dzieci i młodzieży. Kiedy organizmowi brakuje podstawowych składników odżywczych, rozwój ten może zostać opóźniony bądź zahamowany, a w dorosłym życiu doprowadzić do rozwinięcia się różnych chorób.

Ubożenie, które prowadzi najpierw do ograniczenia wydatków w zakresie wypoczynku, zakupu odzieży, uczestnictwa w kulturze, nieregularnym płaceniu czynszu, a w konsekwencji do ograniczenia ilości i jakości żywności, może mieć także istotne psychospołeczne skutki. Może doprowadzić do osamotnienia, izolacji społecznej, popadania w choroby i patologie, a w konsekwencji - do wykluczenia społecznego.

Gdy słyszy się słowo głód, z reguły na myśl przychodzą obrazki pokazywanych często przez telewizje cierpiących z głodu dzieci w Afryce. Ale tak naprawdę problem ten jest tuż obok nas. Niedojadającym lub głodnym może być nasz znajomy z sąsiedztwa, który posłał dziś swoje dziecko bez żadnego prowiantu na cały dzień do szkoły. l nie jest to odosobniony przypadek. Według ostatnio przeprowadzonych badań ok. 30-70% dzieci w wieku szkolnym jest niedożywionych. Liczba tych dzieci waha się w zależności od regionu kraju, wielkości miejscowości i poziomu bezrobocia na danym terenie. Najbardziej przerażające jest to, że liczba dzieci wymagających dożywienia ciągle wzrasta. Poczucie głodu ściśle łączy się z niskim poczuciem własnej godności - godności, jaka przysługuje każdemu człowiekowi i która warunkuje prawidłowy udział w życiu społecznym.

Problem głodu to nie tylko problem czysto ekonomiczny i społeczny - to w głównej mierze problem moralny, który obliguje nas wszystkich do podjęcia odpowiednich kroków, zmierzających do zmniejszania jego skali, jak i przeciwdziałania jego powstawaniu.

Walka z głodem, ubóstwem i niedożywieniem to obecnie główny cel Polskiego Czerwonego Krzyża. Dlatego też, już po raz trzeci organizujemy "Kampanię walki z głodem Polskiego Czerwonego Krzyża". To między innymi dzięki tej inicjatywie w roku 2002 r. wydaliśmy aż 762.248,00 posiłków. Liczba ta, choć duża to jednak w dalszym ciągu pozostaje kroplą w morzu potrzeb, ponieważ liczba osób potrzebujących wsparcia ciągle wrasta.


"
Prawda o Aids" 8 maja 2002 roku Czerwony Krzyż rozpoczął ogólnoświatową Kampanię zwaną - "Prawda o AIDS. PRZEKAŻ JĄ DALEJ". Jej celem jest ograniczenie dyskryminacji osób zakażonych HIV / AIDS. Miliony wolontariuszy i pracowników Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca na całym świecie rozpoczęło czteroletnią kampanię walki z dyskryminacją. W tysiącach miejsc na Ziemi organizowane są pikniki, parady, pogadanki i wiele, wiele innych akcji mających na celu podniesienie poziomu wiedzy o HIV / AIDS oraz redukcji dyskryminacji osób z HIV / AIDS.

W roku 2002 również Polski Czerwony Krzyż postanowił przyłączyć się do Kampanii. Pierwszym podjętym przez nas działaniem było zorganizowanie happeningu podczas Festiwalu Piosenki Czerwonokrzyskiej w Krajence. Cały festiwalowy dzień poświęcony był problematyce tej choroby i dyskryminacji osób nią dotkniętych. Działania w Krajence spotkały się z olbrzymim zainteresowaniem i uznaniem tamtejszej społeczności lokalnej, uczestniczących Stowarzyszeń Krajowych, jak i Międzynarodowej Federacji. Opierając się na sukcesie tej propozycji w 2002 roku przygotowane zostały przez Zarząd Główny PCK i Krajową Radę Młodzieżową PCK założenia polskiej Kampanii "Prawda o AIDS. PRZEKAŻ JĄ DALEJ". W kilku miastach przeprowadzono jej pilotaż z okazji przypadającego 1 grudnia Światowego Dnia AIDS. W ostatnim tygodniu listopada w szkołach przeprowadzone zostały prelekcje i zajęcia szkolne o tematyce AIDS, zostały zainstalowane wystawy zarówno w szkołach jak i centrach miast. W. dniu 1 grudnia w Łodzi, Warszawie, Krakowie i Wrocławiu setki wolontariuszy PCK ustawiło przepiękne obrazy z płonących świec - olbrzymie symbole solidarności z osobami chorymi na AIDS.

Pilotaż Kampanii zakończył się ogromny sukcesem, ciesząc się dużym zainteresowaniem młodzieży, członków, wolontariuszy i pracowników. jak i społeczności lokalnych. Dlatego też w roku 2005 chcemy ją kontynuować proponując jako Ogólnopolską Kampanię Społeczną PCK.

Jesteśmy pewni, iż ponowne przeprowadzenie jej z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS w jak największej liczbie miejsc przyniesie wiele korzyści zarówno osobom chory jak i Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, który po raz kolejny ukaże się jako obrońca słabszych, pokrzywdzonych przez los, jako organizacja kształtująca nie tylko postawy, ale i szeroko rozumianą świadomość społeczną. Chcemy, aby każdy Zarząd PCK, każdy pracownik, członek i wolontariusz w Polsce, przyłączył się do Kampanii i powiedział "nie" milczeniu i dyskryminacji osób chorych na AIDS.


Tło społeczne problemu

Od wykrycia AIDS minęło ponad 20 lat. Od tego momentu badania nad poznaniem istoty tej choroby, metod jej wykrywania, sposobów zapobiegania zakażeniu posunęły się daleko naprzód. Jednak wśród społeczeństwa polskiego wiedza ta jest nadal zbyt mało rozpowszechniona i niedostateczna. Z powodu braku dostatecznej informacji rodzą się mity i plotki siejące wyłącznie strach, lęk, obawy przed zakażeniem i kontaktami z osobami zakażonymi.

W naszej rzeczywistości społecznej osoby zakażone wirusem HIV postrzegane są nadal przez wielu jako osoby niezasługujące na wsparcie. Często uważa się, że powodem sytuacji, w jakiej się znalazły jest np. ich zepsucie moralne, czy prowadzony dotychczas rozwiązły tryb życia "winni sami sobie - nie zasługują na troskę społeczeństwa".

Takie postrzeganie problemu służy na ogół redukowaniu wydatków na rzecz tych osób, a ponadto, co jeszcze gorszym, kryje się za nią tendencja do izolowania takich "niewygodnych", nastręczających kłopoty osób (także izolowania ich w sensie fizycznym np. poprzez zamykanie ich w wydzielonych ośrodkach, domach pomocy itp.) lub pozostawiania na łasce losu. W odbiorze społecznym osoby te postrzegane są jako wyrzutkowie, niezasługujący na wsparcie, współczucie, czy choćby zainteresowanie. Choroba, bowiem to nie tylko stan zdrowia człowieka w sensie biologicznym, ale także obraz człowieka na tle grupy, stan odbierany przez innych ludzi bez względu na to, czy występuje, czy też nie u niego choroba w sensie biologicznym czy psychologicznym.

W przypadku AIDS zaznacza się, więc bardzo silnie jej aspekt społeczny, ponieważ prowadzi ona do silnej dyskryminacji i w konsekwencji do stygmatyzacji, napiętnowania przez społeczeństwo osób, które ujawnią się ze swym problemem. Następstwem tego jest wyłączenie ludzi zakażonych na margines życia społecznego, wyłączenie z pełnienia dotychczasowych ról społecznych często jeszcze na długo przed utratą sprawności fizycznej i psychicznej wskutek postępujących procesów chorobowych.

Skutki nosicielstwa wykraczają, zatem daleko poza sferę zagadnień zdrowotnych - wiodą do utraty pracy, środków utrzymania, rodziny, przyjaciół oraz naruszenia dóbr osobistych, praw człowieka. AIDS ma, więc charakter deprawacyjny rozumiany jako stan permanentnego niezaspokojenia potrzeb takich jak potrzeby mieszkaniowe, materialne, konsumpcyjne, potrzeba aktywności zawodowej, samorealizacji, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Na całym świecie, epidemia HIV/AIDS wpływa destrukcyjnie na jednostki, społeczeństwa, systemy opieki zdrowotnej i gospodarki. Oczywistym jest, iż edukacja zapobiegająca dalszemu rozprzestrzenianiu się HIV/AIDS jest najistotniejsza. Z drugiej jednak strony, badania, ale i rzeczywistość wykazują, iż długo jeszcze ludzkość nie będzie mogła posługiwać się w pełni skutecznymi środkami farmakologicznymi. Dlatego też tak dużo uwagi winno być poświęconej profilaktyce. Musimy walczyć z AIDS poprzez zrozumienie, jej przyczyn objawów i następstw. Coś, co znamy, rozumiemy, co potrafimy sobie wytłumaczyć, nie stanowi dla nas już tak wielkiego ryzyka.

Dopóki ktoś nie poruszy kwestii napiętnowania i dyskryminacji, jeśli nie będzie się walczyć z tą chorobą na wszelkie dostępne sposoby, żadne programy nie będą przynosić spodziewanych efektów, a wirus będzie wciąż wyniszczał społeczeństwa. Musimy zrozumieć, że na każdym spoczywa obowiązek działania. Milczenie nie jest żadnym rozwiązaniem. Milczenie zabija. Dyskryminacja zabija.

 


 

"Wielkanoc z PCK"  

Jest to akcja organizowana już od wielu lat przez Polski Czerwony Krzyż. Każdego roku członkowie, wolontariusze i pracownicy PCK prowadzą różnorodne działania, których celem jest pozyskanie pieniędzy i darów rzeczowych dla osób wymagających wsparcia w postaci paczek żywnościowych. Kilka tygodni przed świętami wielkanocnymi rozpoczynają się kwesty, negocjacje z sponsorami oraz zbiórki darów w hipermarketach.  

W ramach "Wielkanocy z PCK" organizujemy:

  • Wydawanie paczek żywnościowych w biurze PCK
  • Śniadania Wielkanocne
  • Imprezy dla dzieci „Wesoły Zajaczek

"Kolonie z PCK"

Na wakacje co roku PCK organizuje wyjazd dla dzieci z domów uboższych. Wypoczynek jest bezpłatny. Koszty wyjazdów zostały pokryte  przez Polski Czerwony Krzyż wspólnie Zajęcia oferowane przez nas cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.

Akcja letnia realizowana przez PCK to dwutygodniowy zupełnie bezpłatny wypoczynek. - Program kolonii jest bogaty w różnorodne zajęcia, kursy i wycieczki. Między innymi dzieci uczestniczą w kursie pierwszej pomocy prowadzonym przez ratowników medycznych, zajęciach integracyjnych, zabawach a także wędrówkach górskimi szlakami. Często się zdarza, że kolonie są pierwszym, tak długim wyjazdem dziecka z domu. Jest to bardzo korzystne w rozwoju psychofizycznym dziecka, gdyż nabywa ono nowych umiejętności rozwija się i usamodzielnia dobrze się przy tym bawiąc - dodaje kierownik Szarlip.
Wyjazd kolonijny stwarza zupełnie nowe wyzwania niż praca w świetlicy, także dla wychowawców. - To bardzo ciekawe doświadczenie. Wymaga to dużego zaangażowania i odpowiedzialności, mimo to, są to najlepsze 2 tygodnie podczas całych wakacji.

Źródło:
www.pck.org.pl
www.lodz.pck.pl

 

Pomoc doraźna