Statystyka

Użytkowników : 1143
Artykułów : 49
Zakładki : 27
Odsłon : 266296

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości  

STRATEGIA 2020

ratując życie, zmieniamy sposób myślenia


 

 

 

Realizacja Uchwały nr 7/2012 Krajowego Zjazdu PCK  z dnia 17 czerwca 2012 roku przebiegała zgodnie z celami i zadaniami programowymi PCK zawartymi w Strategii Polskiego Czerwonego Krzyża na lata 2012-2016. 

 

Dorobek całokształtu pracy za miniony rok był znaczny,a tym samym realizacja zadań przyczyniła się do wypracowania jednolitego i spójnego programu działania.  

 

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego  Krzyża w Wieluniu w roku 2016 realizował następujące zadania w obszarach priorytetowego działania :  

 

> W obszarze  priorytetowym 1 : 

Przygotowanie do działania w razie klęsk, katastrof i wypadków oraz pomoc osobom poszkodowanym:

W zakresie  upowszechniania zasad udzielania pierwszej przeprowadzono 2 kursy z ilością 79 uczniów powyżej 16 lat,  przeprowadzono 8 pokazów dla 260 osób.

> W obszarze  priorytetowym 2 : 

Rozwój działalności programowej ukierunkowanej na pomoc najsłabszym grupom społecznym: 

  

OR PCK w Wieluniu w roku 2016 realizował usługi opiekuńcze u osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych w ramach umowy zawartej z MGOPS w WieluniuŁącznie objęto opieką 77 podopiecznych sprawując 18.596 godzin usług opiekuńczych zgodnie z indywidualnym zakresem czynności wynikającym z decyzji danego podopiecznego.

 

OR PCK aby sprostać oczekiwaniom coraz większej liczby osób potrzebujących wsparcia objął pomocą rzeczową 414 osób  na  łączną  kwotę: 21.209,62 złotych. Dzięki ofiarności społeczeństwa  i zaangażowaniu wolontariuszy w następujących akcjach charytatywnych: 

  

,, Wielkanoc z PCK- przeprowadzenie zbiórki i  przygotowanie 107 paczek świątecznych na kwotę: 3.217,87 złotych.

  

 ,, Gorączka złota” - dzięki  zaangażowaniu członków i wolontariuszy z 29 placówek edukacyjnych pozyskano ponad 818 kg monet, dzięki temu dofinansowano letni wypoczynek w kwocie 9.100,00 złotych uczniom z rodzin najuboższych.  

 

Wyprawka dla żaka”- przygotowano 95 wyprawek na łączną kwotę  2.299,19 złotych.  

 

,, Czerwonokrzyska  Gwiazdka" - przeprowadzone  zbiórki  publiczne  w  wieluńskich  marketach  przyczyniły się do przygotowania 199 paczek dla  uczniów z rodzin biednych z 30 szkół podstawowych na łączną kwotę 6.592,56 zł. 

 

> W obszarze  priorytetowym 3 : 

Promowanie zasad zdrowego stylu życia, rozwijanie honorowego krwiodawstwa: 

 

Zgodnie z założeniami programowymi PCK zadania w  tym  zakresie   realizowane   były  głównie  w środowiskach młodzieżowych. Do najczęściej stosownych form pracy w działalności prozdrowotnej były: pogadanki, prelekcje, projekcje kaset wideo, odtwarzanie płyt CD oraz  konkursy.

Podsumowano corocznie organizowane konkursy przez PSSE w Wieluniu i Oddział Rejonowy PCK w Wieluniu we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wieluniu.

Konkursy zorganizowano w obszarach: propagowanie zdrowego, aktywnego stylu życia wolnego od ryzykownych zachowań, wolnego od uzależnień i środków psychoaktywnych jako wzmocnienie programów edukacyjnych realizowanych w placówkach szkolnych powiatu wieluńskiego.

W kategorii szkół podstawowych w konkursie plastycznym ph. „ Żyję zdrowo, aktywnie” wzięło udział 302 uczniów z 29 szkół podstawowych. Konkurs przebiegał w 2 kategoriach wiekowych w klasach I-III i klasach IV-VI. Celem konkursu było promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia, wykształcenie  u dzieci świadomości dbania o własne zdrowie oraz utrwalenie wiedzy na temat właściwych zachowań zdrowotnych.

W kategorii szkół gimnazjalnych w konkursie plastycznym ph. „ Żyję zdrowo, beznałogowo” wzięło udział 26 uczniów z 10 gimnazjów. Celem konkursu było propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od nałogów, wykształcenie u młodzieży świadomości postawy dbania o własne zdrowie oraz utrwalenie wiedzy na temat właściwych zachowań zdrowotnych.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zorganizowano konkurs na jednoplanszową formę konkursową organizowanego w ramach projektu „ Profilaktyczny program   w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych."Celem konkursu było propagowanie profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych , zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych. Na konkurs wpłynęło 8 prac z 4 placówek.

Współorganizatorem konkursów było Starostwo Powiatowe w Wieluniu.

 

Ogółem w konkursach wzięło udział  334 uczniów z 43 szkół powiatu wieluńskiego.

 

Laureaci konkursów otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe      w Wieluniu i Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną  w Wieluniu. 

 

W rejonie działania Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Wieluniu w rozwój honorowego krwiodawstwa zaangażowani są ludzie, których cechuje humanitaryzm, dobrowolność, chęć pomagania innym - popularyzacją objęte są środowiska strażackie, młodzieżowe oraz lokalna społeczność. 

Uczestniczyliśmy i uczestniczymy  w  kolejnych  edycjach  Turnieju ph ,,Młoda Krew Ratuje Życie" oraz Programu - Strażacy w  honorowym  krwiodawstwie  ph ,,Ognisty  Ratownik -Gorąca  Krew" -zajmując zaszczytne, czołowe miejsca w województwie. Celem  Programu  jest pozyskanie dla rozwoju  honorowego   krwiodawstwa   wspaniale  zorganizowanych  środowisk  strażaków zawodowych i ochotników, poprawa  zaopatrzenia  służby  zdrowia  w  krew,  zacieśnienie   współpracy  PCK na wszystkich  poziomach  organizacyjnych  z  odpowiednimi  strukturami  PSP  i  Związku  OSP  RP.

- Do XI edycji Programu Strażacy w honorowym krwiodawstwie ” swój akces zgłosiły zgłosiły: 4 jednostki OSP  i 1 jednostka KP PSP , dzięki temu pozyskano: 228,600 l krwi od 508 strażaków.

-  Udział  8 szkół  ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wieluńskiego i wieruszowskiego  w  XIII  edycji  Turnieju ,, Młoda Krew Ratuje Życie ”-  dzięki temu pozyskano: 331,900 l krwi od 738 pełnoletnich uczniów.

IX edycja akcji „Zbieramy Krew dla Polski" – dzięki wspólnym działaniom PCK w Wieluniu wraz z Grupą Muszkieterów w Wieluniu i Pajęcznie - 33 krwiodawców oddało: 14,850 l krwi. Ważnym elementem kampanii były przeprowadzane działania edukacyjne. Wolontariusze PCK prezentowali pokazy z zakresu udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej i zorganizowali konkursy rysunkowe dla dzieci i dorosłych.

Do najczęściej stosowanych form promujących honorowe krwiodawstwo należą : pogadanki, prelekcje, projekcje kaset video, odtwarzanie płyt CD i DVD.

Łącznie w 2016 roku pozyskano 818,800 l krwi honorowej „ czerwonokrzyskiej ”.

 

> W obszarze  priorytetowym 4 : 

Upowszechnienie podstawowych zasad i wartości humanitarnych, międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych oraz wiedzy o Międzynarodowym Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca:

Działalność w tym zakresie prowadzona była w oparciu o serię plakatów, pozycje książkowe, filmy video. W środowisku młodzieżowym realizowane następujące formy: pogadanki, prelekcje, wystawy, apele z okazji „Tygodnia PCK”. W zakresie  upowszechniania i kształtowania postaw humanitarnych ,wrażliwości na krzywdę ludzką  i poszanowania ludzkiej godności. 

 > W obszarze  priorytetowym 5: 

Wzmocnienie merytorycznego, organizacyjnego i finansowego potencjału Polskiego Czerwonego Krzyża w celu efektywniejszej realizacji zadań statutowych: 

 

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Wieluniu starał się poprzez pryzmat  nowego wizerunku Stowarzyszenia – jako nowoczesnej, ambitnej  i skutecznej organizacji – inspirować, przybliżać społeczeństwu swoje wartości i działania w sposób jasny i przejrzysty, a także atrakcyjny.

Dla profesjonalizacji działań promocyjnych zamieszczał  na portalu społecznościowym: Facebook ważne informacje oraz na bieżąco administrował wieluńską stronę internetową: www.wielun.pck.lodz.pl    

Oddział Rejonowy PCK w Wieluniu docenia fakt, że młodzież, członkowie PCK i sympatycy uwrażliwieni są na krzywdę drugiego człowieka, pomagają tym samym w realizacji całokształtu zadań, nie tylko w zakresie honorowego krwiodawstwa, promocji zdrowia lecz także poprzez bezinteresowne zaangażowanie w różnego rodzaju akcje charytatywne mające na celu realizację zadań wymienionych w statucie i uchwałach Krajowego Zjazdu PCK, a co najważniejsze do pomocy najuboższym. 

Bardzo liczymy na dalsze zaangażowanie, na wymierną pracę, bowiem dorobek 98 lat zobowiązuje nas wszystkich do dalszej realizacji humanitarnej misji Polskiego Czerwonego Krzyża. 

Strategia Polskiego Czerwonego Krzyża motywuje naszych członków, wolontariuszy, pracownika i sympatyków do kreatywnego i innowacyjnego zaangażowania w jej praktyczną realizację. Stanowi  ważny wkład w zmiany, jakich pragniemy dokonać.