O b c h o d y   Dni   Honorowego  Krwiodawstwa   PCK  w  Wieluniu - 2014  

  media lokalne:   TVK Wieluń: tvk.wsm.wielun.pl    


 

Zarząd  Oddziału  Rejonowego  Polskiego  Czerwonego  Krzyża  w Wieluniu zorganizował  w dniu 28 listopada 2014 roku coroczne uroczyste spotkanie z okazji obchodów " DNI  Honorowego Krwiodawstwa  PCK”, na które zaproszeni zostali koordynatorzy ruchu honorowego krwiodawstwa, dyrektorzy szkół, opiekunowie SK PCK, przedstawiciele ze wszystkich środowisk, którzy przyczyniają się do promocji i organizowania akcji honorowego krwiodawstwa - do pozyskiwania nowych honorowych dawców krwi .władze samorządowe: powiatowe i miejskie:  

 > Prezesi  Klubów  HDK  Polskiego Czerwonego Krzyża,  których  członkowie  oddali 567 litrów 450  ml krwi:

> Przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych ( w  XI edycji  Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”  831 uczniów  oddało 373 litry 950 mililitrów krwi. 

> Przedstawiciele OSP i PSP RP. (  503 strażaków / krwiodawców oddało   226,350 ml krwi.

Na uroczystości gościliśmy Pana Andrzeja Stępnia Starostę Wieluńskiego i Pana Janusza Antczaka Burmistrza Wielunia.

Swoją obecnością zaszczyciła Rejon wieluński Wiceprezes Łódzkiego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża - lekarz medycyny Pani  Dioniza Marciniak – Bielak , jednocześnie pełniąca funkcję Zastępcy Dyrektora d/s Medycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Łodzi.

 

Na uroczystości wręczone zostały odznaki, podziękowania i puchary.

 

1) Łódzki  Oddział  Okręgowy   Polskiego  Czerwonego  Krzyża  w  dowód  uznania  za   najpiękniejszy dar humanitarny – długoletnie , bezinteresowne oddawanie krwi nadał tytuły i odznaki honorowe ,, Zasłużony  Honorowy  Dawca  Krwi ” następującym osobom:

 

I stopnia: ( po oddaniu 18 l krwi przez mężczyzn i 15 l przez kobiety)  

Anna Dwornicka 

Szczepan  Bole

Krzysztof  Krzemianowaski

Marcin Owczarek

 

 II stopnia:: ( po oddaniu 12 l krwi przez mężczyzn i 10 l przez kobiety)

Roman Chylicki

Barbara Kalemba

Elżbieta  Kłobus

Krzysztof Kokot

Arkadiusz Kucharski

Waldemar Mituła

Jan Siemiński

 

III stopnia : ( po oddaniu 6 l krwi przez mężczyzn i 5 l krwi przez kobiety )

Anna Olejnik

 

2)  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi przyznało Odznaki honorowym dawcom, którzy oddali  najwięcej litrów krwi :

Dudek Jerzy oddał honorowo ponad 53 l krwi

Cłapa Waldemar oddał honorowo ponad 51 l krwi

Strugała Daniel oddał honorowo ponad 45 l krwi.

 

3) Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Wieluniu ufundował puchary  i  dyplomy  dla  szkół  ponadgimnazjalnych  za  udział  w akcjach honorowego  oddawania  krwi  w ramach  turnieju „ Młoda  Krew  Ratuje  Życie” dla:

 

I LO im.T.Kościuszki w Wieluniu  

Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu  

Zespół Szkół nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu   

Zespół Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu 

Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Pajęcznie 

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Baranowskiego w Lututowie  

II LO im .J. Korczaka w Wieluniu   

Zespół Szkół Ogólnokszt. im. M. Kopernika w Wieruszowie

  

 

Współorganizatorem uroczystego spotkania było Starostwo Powiatowe w Wieluniu i Urząd Miejski w Wieluniu.

 


 

  O b c h o d y   Dni   Honorowego  Krwiodawstwa   PCK  w  Wieluniu - 2013

 


Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Wieluniu w dniu 29 listopada 2013 roku zorganizował uroczyste spotkanie z okazji obchodów , D N I   H D K  Polskiego Czerwonego Krzyża oraz jubileuszu 55 lecia powstania Ruchu HDK PCK.

 

Spotkanie było okazją do uhonorowania darczyńców, którzy ofiarują drugiemu, najbardziej potrzebującemu człowiekowi, własną krew – cząstkę samego siebie oraz propagują - wspierają     R u c h   H o n o r o w e g o   K r w i o d w s t w a. 

Na uroczystości gościliśmy Prezesów klubów HDK PCK, Opiekunów SK PCK, Koordynatorów, Honorowych Dawców KRWI, Władze samorządowe powiatowe i miejskie:

Pana Marka Kielera - Wicestarostę Wieluńskiego

Pana Andrzeja Chowisa - Sekretarza Powiatu

Pana Janusza Pamułę - Zastępcę Burmistrza Wielunia

Pana Macieja Durę - Aspiranta Powiatowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu.

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Główny nadał Medale Pamiątkowe 55 Lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża następującym  osobom  -  instytucjom:

1. Starostwo Powiatowe w Wieluniu
2. Urząd Miejski w Wieluniu
3. Janusz Majnert
4. Władysław  Bącela
5. Cementownia „WARTA” S.A. w Trębaczewie
6. Klub HDK „Czerwona Kropelka” w  Wieruszowie
7. OSP w Rychłocicach
8. Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie
9. Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Pajęcznie
10. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w  Wieruszowie


Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny – długoletnie , bezinteresowne oddawanie krwi nadał tytuły i odznaki honorowe ,, Zasłużony Honorowy Dawca Krwi ”
następującym osobom: 

        I stopnia: ( po oddaniu 18 l krwi przez mężczyzn i 15 l przez kobiety)

1. Kamieniak Piotr
2. Malik Dariusz
3. Sola Ryszard
4. Włodarczyk Adrian

         II stopnia:: ( po oddaniu 12 l krwi przez mężczyzn i 10 l przez kobiety)

1. Janas Sylwester
2. Kalemba Jarosław
3. Kamieniak Piotr
4. Kędzia Ryszard
5. Kokociński Ireneusz
6. Malik Dariusz
7. Nąckiewicz Małgorzata
8. Piluch Andrzej
9. Pogonowicz Stanisław
10. Szewczyk Marian
11. Witych Marek

         III stopnia : ( po oddaniu 6 l krwi przez mężczyzn i 5 l krwi przez kobiety )

1. Cichoń Rafał
2. Janas Agata
3. Krawczyński Mirosław
4. Maniak Katarzyna
5. Syguła Mariusz
6. Urbanek Iwona

Wręczono podziękowania koordynatorom szkół ponadgimnazjalnych za udział w X edycji Turnieju p.h. „Młoda Krew Ratuje Życie”, w którym  645  uczniów oddało 289 litrów 370 mililitrów krwi.

 

Współorganizatorami uroczystego spotkania było Starostwo Powiatowe w Wieluniu oraz Urząd Miejski w Wieluniu.

 

 

   "To, co możesz uczynić innym, jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu,
    ale jest właśnie tym, co nadaje znaczenie Twojemu życiu...”
 
                                                                                       Albert Schweitzer

 


  Media lokalne: 

 http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=9713

 http://www.tvk.wsm.wielun.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3695&Itemid=1

 


 

                                            PCK Wieluń - facebook

 

 


 

14 czerwca Światowy Dzień Krwiodawcy

 http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=7022


 

                                                  


 

                                                                   O b c h o d y 

                                          Dni Honorowego Krwiodawstwa  PCK w Wieluniu

 


 

Oddział  Rejonowy  Polskiego  Czerwonego  Krzyża  w  Wieluniu  dniu  28 listopada 2012 roku zorganizował doroczne uroczyste spotkanie z okazji obchodów "DNI Honorowego Krwiodawstwa PCK”, na które zaproszeni zostali koordynatorzy ruchu honorowego krwiodawstwa, przedstawiciele ze wszystkich środowisk, którzy przyczyniają się do promocji i organizowania akcji honorowego
krwiodawstwa, do pozyskiwania nowych honorowych dawców krwi.władze PCK, władze samorządowe: powiatowe i miejskie w osobach:

>Pan Andrzej Chałupka - Przewodniczący Łódzkiej Okręgowej Rady HDK PCK
>Pan Janusz Pamuła - zastępca burmistrza Wielunia
>Pani Maria Gwoździiewicz - przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Wieluniu
>Pan Waldemar Brząkała - mł.brygadier komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu                                                                                                        
>Pan Maciej Dura - aspirant powiatowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu

>Pani kpt.inż. Wioleta Dawid - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu
>Prezesi Klubów HDK Polskiego Czerwonego Krzyża, których  członkowie oddali 612 l 450 ml  krwi
>Przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych ( w IX edycji Turnieju „ Młoda Krew Ratuje Życie” 717 uczniów 322 l 650 ml krwi )
>Przedstawiciele OSP i PSP RP ( w programie " Ognisty Ratownik - Gorąca Krew" - 535 strażaków / krwiodawców oddało 240 l 750 ml krwi )

  

Na uroczystym spotkaniu wręczone zostały Odznaki i wyróżnienia:

Uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej PCK- Odznakę Honorową PCK III stopnia wyróżniono:

Pana Władysława Bącelę - Prezesa Klubu HDK PCK przy OSP w  Lututowie

 
Odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” Minister Zdrowia przyznał

Pani Halinie Szczepaniak - OSP w Naramicach


 
Odznaki za Zasługi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Łodzi wręczono honorowym dawcom, którzy oddali najwięcej litrów krwi :

1. Majchrowski  Edward      - oddał honorowo  50,730 l krwi 
2. Dydyna Tadeusz             - oddał honorowo  49,020 l krwi
3. Gajek Leszek                  - oddał honorowo  47,860 l krwi

 
Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża nadał w dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny – długoletnie ,bezinteresowne oddawanie krwi Tytuły i odznaki honorowe "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi ” następującym osobom:

 I stopnia: ( po oddaniu 18 l krwi przez   mężczyzn i 15 l przez kobiety)

1. Dydyna Tomasz
2. Hojka Zenon
3. Kaczorek Irena
4. Maślanka Marian
5. Pilak Roman
6. Piśniak Piotr
7. Stolarek Grzegorz
8. Zaton Marcin

  II stopnia: ( po oddaniu 12 l krwi przez  mężczyzn i 10 l przez kobiety)

1. Dydyna Tomasz
2. Psuja Mirosław
3. Radek Anna
4. Siedlecki Jerzy
5. Wolniaczyk Leszek
6. Wróbel Wiesław

III stopnia : ( po oddaniu 6 l krwi przez mężczyzn i 5 l krwi przez kobiety )

1. Bednarek Jacek
2. Bednarska Magdalena
3. Błaszczyk Mirosław
4. Dawid Wioleta
5. Gajewski Dariusz
6. Gruszka Robert
7. Halusiak Bartosz
8. Kaczmarek Henryk
9. Kamieniak Piotr
10. Kokociński Piotr
11. Koper Piotr
12. Kujda Jarosław
13. Kuklewicz Katarzyna
14. Machała Karol
15. Majchrowski Grzegorz
16. Niemczyński Piotr
17. Orzeł Bożena
18. Piluch Andrzej
19. Suwara Zdzisław
20. Wróbel Ryszard
21. Zawierta Grzegorz


Współorganizatorami uroczystego spotkania było Starostwo Powiatowe w Wieluniu oraz Urząd Miejski w Wieluniu.

                       http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=4115

 


 

     

    

   

    

    

    

   

    

     

       

       

      

       

        

 


    

                                       25 listopada 2011 roku

                                    Dni Honorowego Krwiodawstwa  PCK w Wieluniu 


 

Na spotkaniu obecni byli koordynatorzy ruchu honorowego krwiodawstwa, przedstawiciele ze wszystkich środowisk, którzy przyczyniają się do promocji  i organizowania akcji honorowego krwiodawstwa, do pozyskiwania nowych honorowych dawców krwi.władze samorządowe:powiatowe imiejskie w osobach Pana Andrzeja Stępnia Starosty Wieluńskiego, Pani Magdaleny Majkowskiej Sekretarza Miasta Wielunia, Pana Macieja Dura - aspiranta powiatowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu

 > Prezesi Klubów HDK Polskiego Czerwonego Krzyża, których członkowie

    oddali 605 l 370 ml krwi:

 > Przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych ( w VIII edycji Turnieju „Młoda

     Krew Ratuje Życie” 642 uczniów oddało 288 l 900 ml krwi.

>  Przedstawiciele OSP i PSP RP. (w VI edycji Programu "Strazacy w 

     honorowym krwiodawstwie" 550 strażaków / krwiodawców oddało

     247 l 500 ml krwi.

 

Uroczyste spotkanie było okazją do podziękowania  i wręczenia  honorowym dawcom  krwi  odznak i wyróżnień: Odznak Honorowych PCK, Odznak "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu",Odznak za Zasługi dla RCKiK w Łodzi oraz Odznak "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi " wszystkich stopni.

Odznaki wręczone zostały następującym osobom, honorowym dawcom krwi:

1 .Uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej  Polskiego Czerwonego Krzyża

     wyróżnieni zostali:

     I stopnia  - Pan   Edmund  Siedlecki  Prezes  Klubu  HDK PCK

                                          " Czerwona Kropelka w Wieruszowie.

    IV stopnia - Pan  Jerzy  Dratwa  Prezes  Klubu HDK PCK

                                            przy OSP w  Naramicach

2. Odznakami„Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” wyróżnieni zostali honorowi dawcy krwi zasłużeni w rozwoju idei Honorowego Krwiodawstwa: 

                       Pan  Jan Leśnik

                       Pan  Czesław Krawczyk

                       Pan  Roman Marciniak 

3 Odznaki za Zasługi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi wręczono honorowym dawcom, którzy oddali najwięcej litrów krwi : 

                     Pan  Szczepan Drab       -  oddał honorowo 61,450 l krwi 

                     Pan  Edward Pilarski      -  oddał honorowo 59,170 l krwi

                     Pan  Ciupa Krzysztof      -  oddał honorowo 52,840 l krwi

4.  Tytuły i odznaki honorowe,, Zasłużony Honorowy Dawca Krwi ” Łódzki Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża nadał w dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny – długoletnie , bezinteresowne oddawanie krwi następującym osobom:

I stopnia: ( po oddaniu 18 l krwi przez mężczyzn )

Dominiczak Bonifacy, Dorociak Władysław, Kędzia Arkadiusz,  Orzełek Henryk ,Pagacz Sławomir, Piechociński Przemysław, Pilarz Robert, Stępień Daniel.

II stopnia:: ( po oddaniu 12 l krwi przez mężczyzn i 10 l przez kobiety)

Siedlecka Karina, Dratwa Jerzy, Fajga Jacek, Maślanka Marian, Spadliński Eugeniusz, Zaton Marcin.

III stopnia : ( po oddaniu 6 l krwi przez mężczyzn i 5 l krwi przez kobiety )

Kalemba Barbara, Bryłka Paweł, Piechocińska Anna,  Kokot Krzysztof,   Leśnik Zenon, Szuster Zdzisław.

 


 

 http://www.youtube.com/watch?v=3WzoZxyNw8g

 

Tytuły , Odznaki i podziękowania  wręczyli  Pan  Stanisław  Maciejewski  dyrektor Biura  Łódzkiego  Zarządu  Okręgowego  PCK, Prezes  Zarządu Rejonowego PCK  w Wieluniu  Pan .Janusz  Majnert  oraz Starosta Wieluński Pan Andrzej Stępień.

           

           

             

           

                    

           

                 

          

                     

         

         

        

 

 

                 Współorganizatorami  uroczystego  spotkania  HDK 

            PCK Wieluniu było Starostwo  Powiatowe w Wieluniu

                                   i Urząd  Miejski w Wieluniu. 

                                Krew = Życie


          

          

            

 


 

Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża wraz z współorganizatorami: Starostwem  Powiatowym  i Urządem  Miejskim w Wieluniu  zorganizował w dniu 26 listopada 2010 roku  uroczyste spotkanie  z okazji  obchodów "Dni  Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża".

W spotkaniu udział wzięli honorowi dawcy krwi, którzy zostali wyróżnieni Odznakami, Prezesi klubów HDK,koordynatorzy  ruchu  honorowego  krwiodawstwa, którzy przyczyniają  się  do  promocji  i organizowania  akcji honorowego krwiodawstwa - do pozyskiwania nowych  honorowych dawców krwi, przedstawiciele ze wszystkich środowisk: strażackich                               i młodzieżowych, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych,opiekunowie szkolnych kół PCK, członkowie O S P  i władze Komendy Powiatowej  P S P.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Dyrektor biura Łódzkiego Zarządu Okręgowego  Polskiego  Czerwonego  Krzyża  Pan Stanisława Maciejewski, przedstawiciele władz samorządowych: powiatowych i miejskich: Burmistrz Wielunia Pan Mieczysław Majcher, przedstawiciel  Starostwa Powiatowego  Pani  Maria Gwoździewicz  Inspektor  Wydziału Promocji i Ochrony Zdrowia .

Polski  Czerwony  Krzyż  jest  najstarszą  organizacją  społeczną  zajmującą  się skutecznie  promocją  honorowego  krwiodawstwa,  budowaniem  od  podstaw masowego, zorganizowanego ruchu  honorowego  krwiodawstwa.

Każda inicjatywa honorwoego krwiodawstwa jest więc tak bardzo ważna, póki nie da się zastąpić tego życiodajnego płynu innym lekiem.

Istotne jest szerzenie honorowego krwiodawstwa jako pewnego rodzaju posłannictwa.dzięki współpracy z  różnymi środowiskami.

W  rejonie działania Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża  w Wieluniu  w tę szczytną  ideę bezinteresownego oddawania krwi  zaangażowani są ludzie,których cechuje humanitaryzm, dobrowolność, chęć pomagania innym, popularyzacją objęte  są  środowiska  strażackie, młodzieżowe oraz  lokalna  społeczność.

> działa 10   Klubów  HDK , których członkowie  oddali  honorowo  w  2010 roku   582 l 380 ml  krwi

> Aktywnie w rozwój HDK PCK angażują się szkoły  ponadgimnazjalne, które  uczestniczą  w Turniejach ,, Młoda  Krew  Ratuje  Życie"

- w  2009  roku 541 uczniów  oddało 275 l 840 ml krwi,a  na  chwilę obecną  w  b.r. 500 uczniów oddało 254 l 680 ml

> Jednostki OSP i Komenda Powiatowa PSP w Wieluniu  poraz  kolejny uczestniczyli w edycjach  Programu ,, Ognisty Ratownik - Gorąca  Krew ” W podsumowaniu IV edycji 560 strażaków oddało 285 l 600 ml, a  na chwilę obecną  w V edycji w 2010 roku 506  strażaków ochotników i strażaków zawodowych   oddało 258 l 020  ml krwi.

 

W ramach kampani "Zbieramy Krew dla Polski" Zarząd Rejonowy  Polskiego    Czerwonego    Krzyża   w   Wieluniu  wraz   z   Grupą  Muszkieterów  pod   sklepami  Intermarche   w  Wieluniu  i  Pajęcznie  przeprowadził 2  akcje  promocyjne  honorowego   krwiodawstwa  z  pokazami pierwszej pomocy i konkursami plastycznymi. Dzięki wspólnym  działaniom 44 honorowych dawców krwi oddało łącznie 22 l 440 ml krwi.


Na spotkaniu Pan Stanisław Maciejewski -  Dyrektor biura Łódzkiego Zarządu Okręgowego  Polskiego  Czerwonego  Krzyża   wręczył Odznaki  " Honorowy  Dawca  Krwi - Zasłużony  dla  Zdrowia  Narodu " za szczególne zasługi w rozwoju honorowego krwiodawstwa PCK:

Odznaki otrzymali:

>   Pan  Zenon Sowa   -  Prezes Klubu HDK przy OSP  w   Kurowie

>   Pan   Jacek  Styś     -  Sekretarz Klubu HDK przy OSP w Lututowie

 

 

Uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej w uznaniu zasług  na rzecz   Polskiego Czerwonego Krzyża Odznaką Honorową  IV stopnia wyróżnieni  zostali:

> Pani Urszula Chudecka

> Firma Budowlana "Jarkom" Spółka Jawna w Wieluniu

> SPOŁEM PSS "TĘCZA" w Wieluniu

 

 

Łódzki Zarząd Okregowy Polskiego Czerwonego Krzyża i Okręgowa Rada HDK PCK wręczyła puchar z okazji jubileuszu XXV lecia Klubu HDK PCK przy OSP w Rychłocicach .

Przez okres swojej 25 letniej działalności  członkowie klubu oddali łącznie 427 l 480 ml.

 

    

      

Łódzki  Zarząd   Okręgowy   Polskiego  Czerwonego Krzyża w  dowód  uznania   za najpiękniejszy  dar  humanitarny – długoletnie , bezinteresowne  oddawanie  krwi  nadał    33 honorowym dawcom krwi  Odznaki ,, Zasłużony  Honorowy   Dawca   Krwi ” :

I  stopnia: ( po oddaniu 18 l krwi  przez  mężczyzn  )

Bącela Władysław

Czarnogredzki Piotr

Hejman Robert

Miś Zbigniew

Mrowiec Artur

Pasieka Jarosław

Stanek Mirosław

Skotarski Zbigniew

II stopnia: ( po oddaniu 12 l krwi przez  mężczyzn  i 10 l przez kobiety)

Dwornicka Anna

Falis Mariusz

Grajek Paweł

Hejman Robert

Krzemianowski Krzysztof

Napieraj Janusz

Pagacz Sławomir

Pilarz Janusz

Strózik Paweł

Włodarczyk Adrian

III stopnia : ( po oddaniu 6 l krwi przez  mężczyzn i 5 l krwi przez kobiety )

Bącela  Dorota

Lar  Arleta

Dydyna  Bartłomiej

Dratwa  Jerzy

Filipiak  Krzysztof

Halusiak  Paweł

Hejman  Robert

Jasiński  Sebastian

Kalemba  Jarosław

Kokociński  Ireneusz

Orzeł  Paweł

Piekielny  Zbigniew

Rosiak  Zbigniew

Szymański  Adam

Wątroba  Jacek

 

     

     

     

      ]

    Regionalne  Centrum  Krwiodawstwa  i  Krwiolecznictwa  w  Łodzi  przyznało  Odznaki "Za zasługi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi" dla osób, które oddały powyżej 60 l krwi dla:

> Pan Ryszard  Sneka

> Pan Zenon Sowa

> Pan Janusz Szymajtys

     

Starostwo Powiatowe w Wieluniu ufundowało okolicznościowe upominki dla szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w  Turnieju " Młoda  Krew  Ratuje  Życie " W  2009  roku 541 uczniów oddało 275 l 840 ml krwi,a  na  chwilę obecną  w b.r. 500 uczniów oddało 254 l 680 ml krwi:       

>  I LO im.T.Kościuszki w Wieluniu

>  Zespół Szkół  nr 1 w Wieluniu

>  Zespół Szkół  nr 2 im.J,Długosza w Wieluniu

>  Zespół Szkół  nr 3 im.M.Kopernika w Wieluniu

>  Zespół   Szkół  Ogólnokształcących w Pajęcznie

>  II LO im. J.Korczaka w Wieluniu

>  Zespół Szkół Ogólnokształcących  w Wieruszowie

>  Katolickie Liceum SPSK w Wieluniu

          

           

           

           

   

            

            

            

W rejonie wieluńskim do chwili obecnej wyróżniono Odznakami "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi"

I °       211  honorowych  dawców krwi  ( po oddaniu 6 l krwi  przez  mężczyzn 5 l przez kobiety)

II °     370                 - " -                  ( po oddaniu 12 l krwi  przez  mężczyzn  i 10 l przez kobiety)

III °    715                 - " -                  ( po oddaniu 18 l krwi  przez  mężczyzn  i 15 l przez kobiety)

 

Burmistrz Wielunia Pan Mieczysław Majcher  wręczył  Prezesowi Zarządu Rejonowego w Wieluniu srebrną 10-złotową monetę wydaną z okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej na której widnieje wizerunek wieluńskiego ratusza, bombardowanego przez niemieckie samoloty. Projekt monety opracował wielunianin Wojciech Siudmak.  Na awersie umieszczono przedwojenną mapę Polski z zaznaczonymi kierunkami agresji ze wschodu i zachodu.

           

 

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK wszystkim Honorowym Dawcom Krwi, wolontariuszom i sympatykom Ruchu HDK PCK składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia oraz sukcesów zawodowych. Dziękujemy za cząstkę siebie, jaką bezinteresownie oddajecie nieznanym ludziom, chorym w szpitalach oraz za pomoc i pracę jaką wykonujecie promując ideę honorowego krwiodawstwa.

 

         

 

Uroczyste obchody dni HDK PCK 2009


W spotkaniu z okazji obchodów ,, DNI Honorowego Krwiodawstwa PCK”, które odbyło się 27 listopada 2009 roku udział wzięła Wiceprezes Łódzkiego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża lek.med. Dioniza Marciniak - Bielak, jednocześnie pełniąca funkcję Zastępcy Dyrektora d/s Medycznych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, władze samorządowe: powiatowe i miejskie, koordynatorzy ruchu honorowego krwiodawstwa, przedstawiciele ze wszystkich środowisk ( strażackich i młodzieżowych), którzy przyczyniają się do promocji i organizowania akcji honorowego krwiodawstwa,do pozyskiwania nowych honorowych dawców krwi. 

> Prezesi Klubów HDK Polskiego Czerwonego Krzyża, których członkowie oddali honorowo 574 litry 260 mililtrów krwi: 
> Przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych – uczestniczących w Turniejach ,, Młoda Krew Ratuje Życie ”, dzięki którym w 2009 roku 498 uczniów oddało 253 litry 980 mililtrów krwi, tak potrzebnej do ratowania zdrowia i życia.

> I LO im.T.Kościuszki w Wieluniu 76 l 500 ml 
> Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu 57 l 120 ml  
> Zespół Szkół nr 2 im.J,Długosza w Wieluniu 43 l 350 ml
> Zespół Szkół nr 3 im. M.Kopernika w Wieluniu 30 l 90 ml 
> II LO im. J.Korczaka w Wieluniu 27 l 540 ml  
> Zespół Szkół im.H.Sienkiewicza w Pajęcznie 13 l 260 ml
> Zespół Szkół Ogólnokształ. w Wieruszowie 6 l 120 ml  

> Przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu poraz kolejny uczestniczących w IV edycji Programu ,, Ognisty Ratownik
-Gorąca Krew ”, dzięki temu 560 strażaków ochotników i strażaków zawodowych oddało honorowo 285 l 600 ml krwi. 
Kom. Pow. Państw. Straży Pożarnej w Wieluniu - 101 osób oddało 51 l 510 ml  
OSP w Dobrosławiu - 201 osób oddało 102 l 510 ml  
OSP w Naramicach - 87 osób oddało 44 l 370 ml  
OSP w Kurowie - 83 osoby oddały 42 l 330 ml  
OSP w Rychłocicach - 44 osoby oddały 22 l 440 ml  
OSP w Masłowicach - 44 osoby oddało 22 l 440 ml  

Przedsięwzięcia te realizowane są w całej Polsce w ramach Programu aktywizującego lokalne środowisko p.h. ,, Krwiodawcy poszukiwani – 1422 akcje na dobry początek drugiego półwiecza Honorowego Krwiodawstwa”  

Łódzki Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny – długoletnie , bezinteresowne oddawanie krwi nadał tytuły i odznaki honorowe ,,Zasłużony Honorowy Dawca Krwi ” wszystkich stopni 46 osobom.

Łódzki Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego nadał 46 Medali Pamiątkowych Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża ,, Twoja Krew Ratuje Życie" za szczególne zaangażowanie w realizację Progaramu aktywizującego lokalne środowisko społeczne do działań związanych z honorowym krwiodawstwem PCK. 
Medale otrzymali Dyrektorzy Szkół ponadgimnzjalnych, koordynatorzy - opiekunowie SK PCK, Prezesi klubów przy OSP..  

Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża nadał Medal Pamiątkowe z okazji 90 lecia Polskiego Czerwnego Krzyża Panu Andrzejowi Bugajnemu - dyrektorowi Zespołu Szkół nr 3 im.M.Kopernika w Wieluniu, Pani Małgorzacie Komar - wiceprezes ZR P C K w Wieluniu, Pani Marii Majer - sekretarz Z R P C K, Januszowi Majnertowi - prezesowi Z R P C K w Wieluniu.

          

Odznaki i Medale wręczyła Wiceprezes Łódzkiego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża lek.med. Dioniza Marciniak - Bielak - Zastępca Dyrektora d/s Medycznych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.